ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

ມື້ພັກລາຊະການຂອງສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປີ 2024

ເບື້ອງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດມື້ພັກລາຊະການຂອງເຮົາ

ມື້ພັກລາຊະການຂອງສະຖານເອກອັກຄະລົດຖະທູດ ປີ 2024.
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລະຄະນະຜູ້ແທນຖາວອນສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມປະຊາທິປະໄຕສີລັງກາ ປະຈຳປະເທດໄທ

ລຳດັບທີ ວັນທີ ມື້້ພັກປະເທດສີລັງກາ ມື້້ພັກປະເທດໄທ
01 4 ກຸມພາ ວັນອາທິດ* ມື້ປະກາດອິສະຫຼະພາບ
02 29 ມີນາ ວັນສຸກ ມື້ສຸກປະເສີດ (ວັນສຸກກ່ອນມື້ອີສເຕີ)
03 8 ເມສາ ວັນຈັນ ຫຍຸດຊົດເຊີຍມື້ຈັກກີ
04 11 ເມສາ ວັນພະຫັດ ອິດ/ອຸລ/ຟິຕຣິ (ມື້ເດືອນຣໍມໍດອນ)
05 12 ເມສາ ວັນສຸກ ວັນກ່ອນມື້ປີໃໝ່ສິງຫົນແລະທະມິນ
06 13 ເມສາ ວັນເສົາ* ມື້ປີໃໝ່ສິງຫົນແລະທະມິນ
07 15 ເມສາ ວັນຈັນ ມື້ເທສະການກຸດສົງການ
08 1 ພຶດສະພາ ວັນພຸດ ມື້ແຮງງານແຫ່ງຊາດ (ມື້ແຮງງານສາກົນ)
09 6 ພຶດສະພາ ວັນຈັນ ຫຍຸດຊົດເຊີຍມື້ສັດມຸງຄຸນ
10 22 ພຶດສະພາ ວັນພຸດ ມື້ວິສາຂະບູຊາ
11 23 ພຶດສະພາ ວັນພະຫັດ ມື້ວິສາຂະບູຊາ ພະຈັນເຕັມດວງ
12 3 ມິຖຸນາ ວັນຈັນ ມື້ສະເຫຼີມພະຊົນພັນສາສົມເດັດພະນາງເຈົ້າສຸທິດາພັດຊະລະສຸດທາພິມົນລັກ ພະບໍລົມລາຊິນີ
13 22 ມິຖຸນາ ວັນຈັນ ຫຍຸດຊົດເຊີຍມື້ເຂົ້າພັນສາ
14 29 ມິຖຸນາ ວັນສຸກ ມື້ສະເຫຼີມພະຊົນພັນສາສົມເດັດພະເຈົ້າຢູ່ຫົວມະຫາວະຊິລາລົງກອນພະວະຊິລະເກົ້າເຈົ້າຢູ່ຫົວ
15 12 ສິງຫາ ວັນຈັນ ມື້ສະເຫຼີມພະຊົນພັນສາສົມເດັດພະນາງເຈົ້າສິລິກິດ ພະບໍລົມລາຊິນີນາດ ພະບໍລົມລາດຊົນນີພັນປີຫຼວງ
16 14 ຕຸລາ ວັນຈັນ ຫຍຸດຊົດເຊີຍມື້ສະຫວັນຄົດ ພະບາດສົມເດັດພະປໍລະມິນມະຫາພູມິພົນອະດຸນເດດບໍລົມນາດບໍພິດ
17 23 ຕຸລາ ວັນພຸດ ວັນປິຍະມະຫາລາດ
18 31 ຕຸລາ ວັນພະຫັດ ມື້ເທສະການດີປາວະລີ
19 5 ທັນວາ ວັນພະຫັດ ມື້ສະເຫຼີມພະຊົນພັນສາພະບາດສົມເດັດພະປໍລະມິນມະຫາພູມິພົນອະດຸນເດດບໍລົມນາດບໍພິດ, ວັນພໍ່ແຫ່ງຊາດ
20 25 ທັນວາ ວັນພຸດ ມື້ຄຣິສມາສ

• ວັນຫຍຸດທີ່ກົງກັບມື້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ