ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ

HE Mrs Samantha K Jayasuriya

ພະນະທ່ານນາງຊາແມນທາ ເຄ ຊະຍາສຸຣິຍາ

ສິງຫາ 2019 – ທັນວາ 2020

HE Mrs Kshenuka 1

ພະນະທ່ານນາງເຊົາວາກາ ທີເຣນີ ເສເນວິຣັດເນ

ສິງຫາ 2015 – ກໍລະກົດ 2019

HE General Rtd SHS Kottegoda 1

ພະນະທ່ານ ພົນເອກ ເອສ ເອັຊ ເອສ ຄັອດເທໂກດາ

ຕຸລາ 2011 – ກຸມພາ 2015

03. H.E. Mr. J.B Dissanayake 1

ພະນະທ່ານ ສາສະດາຈານ ເຈ ບີ ດິດສະນະຍາເກ

ຕຸລາ 2007 – ມິຖຸນາ 2011

4. H.E. Mr. wijewardhana

ພະນະທ່ານ ຈີ ດີ ອາ ວີເຈວາຣະເດນາ

ມີນາ 2004 – ເມສາ 2007

5. H.E. Mr. Palihakkara 1

ພະນະທ່ານ ເອັຊ ເອັມ ຈີ ເອສ ປາລິຫາກາຣາ

2001 – 2004

6. H.E. Mr. Krunarthan Amunugama 2

ພະນະທ່ານ ກະຣຸນາຕິລະເກ ອຳມູນູກາມາ

ຕຸລາ 1998 – ກຸມພາ 2001

7. H.E. Sarala fernando

ພະນະທ່ານນາງ ສະຣາລາ ເຟີນັນໂດ

1995 – 1997

8. H.E. Wadiyaratne

ພະນະທ່ານ ພົນເອກ ເຊຊິລ ໄວຍາຣັດເນ

ພຶດສະພາ 1994 – ທັນວາ 1994

9. H.E Mr. Gunawardhana

ພະນະທ່ານ ເອັຊ ຊີ ກູນາວະຫະນາ

ເມສາ 1990 – ທັນວາ 1993

10. H.E. R Premarathne

ພະນະທ່ານ ອາ ເປຣມາຣັດເນ

ມີນາ 1987 – ມີນາ 1990

11.H.E. Gamini

ພະນະທ່ານກາມິນີ ເຊເນວິຣັດເນ

1984 – 1987

12.Mrs . Manel Abeysekara

ພະນະທ່ານ ນາງມາເນີລ ອາເບີຍເຊກາຣາ

1980 – 1983