ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Media Releases & News

The 79th commission of UNESCAP

The 79th commission of UNESCAP

Minister of Environment Nazeer Ahamed led the Sri Lanka delegation to the 79th commission of UNESCAP held at the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, (UNESCAP)in Bangkok and delivered the keynote speech at the side event ‘Connecting Local, National and Regional Strategies to Achieve Carbon Neutrality in Asia and the Pacific’ and made country statement at the Special Session on ‘Catalyzing Climate Finance and Investment’.