ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 EXPRESSION OF INTEREST (EOI) – CONSULTANCIES SERVICES FOR DEVELOPING AND IMPLEMENTING A COMPREHENSIVE OIL STORAGE INVENTORY MANAGEMENT AND CONTROL LINKED TO THE CPSTL SAP ERP – (REF NO: KPR/40/2024)

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

CONSULTANCIES SERVICES FOR DEVELOPING AND IMPLEMENTING A COMPREHENSIVE OIL STORAGE INVENTORY MANAGEMENT AND CONTROL LINKED TO THE CPSTL SAP ERP

Ceylon Petroleum Storage Terminals Limited (CPSTL) logo

REF NO: KPR/40/2024

CLOSING DATE: 23rd July 2024

EOI Notice

Final EOI