ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 TENDER NOTICE – SALE OF HEAVY MINERAL SANDS – BID REFERENCE NO: LMS/MKT/TDR/24/03

TENDER NOTICE

MINISTRY OF INDUSTRIES

Sale of Heavy Mineral Sands

Lanka Mineral Sands logo

Lanka Mineral Sands Limited

BID NO: LMS/MKT/TDR/24/03

CLOSING DATE: 15th July 2024

Bidding Document

Tender Notice