ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 Expression of Interest (EOI) – Ministry of Power and Energy Development of 61 Tanks in the Upper Tank Farm at China Bay Installation, Trincomalee, Sri Lanka On Build, Operate and Transfer (BOT) Basis

Expression of Interest (EOI)

Ministry of Power and Energy Development of 61 Tanks in the Upper Tank Farm at China Bay Installation, Trincomalee, Sri Lanka On Build, Operate and Transfer (BOT) Basis

Trinco petroleum Terminal (Pvt) Ltd logo

Trinco petroleum Terminal (Pvt) Ltd

CLOSING DATE: 05th July 2024

Bid Document

Bid Notice