ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Former Ambassadors

HE Mrs Samantha K Jayasuriya

H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya

August 2019 – December 2020

HE Mrs Kshenuka 1

H.E. Mrs. Kshenuka Dhireni Senewiratne

August 2015 – July 2019

HE General Rtd SHS Kottegoda 1

H.E. General (Rtd.) S.H.S. Kottegoda

October 2011 – February 2015

03. H.E. Mr. J.B Dissanayake 1

H.E. Prof. J.B. Dissanayake

October 2007 – June 2011

4. H.E. Mr. wijewardhana

H.E. Mr. G.D.A. Wijewardena

March 2004 – April 2007

5. H.E. Mr. Palihakkara 1

H.E. Mr. H.M.G.S Palihakkara

2001 – 2004

6. H.E. Mr. Krunarthan Amunugama 2

H.E. Mr. Karunatilake Ammunugama

October 1998 – February 2001

7. H.E. Sarala fernando

H.E. Mrs. Sarala Fernando

1995 – 1997

8. H.E. Wadiyaratne

H.E. General (Rtd.) Cecil Waidyaratne

May 1994 – December 1994

9. H.E Mr. Gunawardhana

H.E. Mr. H.C Gunawarhana

April 1990 – December 1993

10. H.E. R Premarathne

H.E. Mr. R. Premaratne

March 1987 – March 1990

11.H.E. Gamini

H.E. Mr. Gamini Senevirathne

1984 – 1987

12.Mrs . Manel Abeysekara

H.E. Mrs. Manel Abeysekara

1980 – 1983