ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 Invitation for Expression of Qualifications (EOQ) – Ministry of Ports, Shipping & Aviation Design, Development/Customization, Finance, Operation, Upgrading and Maintenance of Port Community System for Sri Lanka – ICB No: CES/FP/05/PT/6587(IS)

Invitation for Expression of Qualifications (EOQ)

Ministry of Ports, Shipping & Aviation Design, Development/Customization, Finance, Operation, Upgrading and Maintenance of Port Community System for Sri Lanka

Ports Authority

ICB NO: CES/FP/05/PT/6587(IS)

DEADLINE DATE: 19th July 2024

Paper Advertisement