ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 Procurement Notices – State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka

Procurement Notices

SPC logo

State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka

BID NO: DHS/L/WW/19/23, DHS/SUS/WW/12/23, DHS/SUS/WW/13/23, DHS/SUS/WW/134/22, DHS/SUS/WW/135/24

DEADLINE DATE: 8th July 2024

Bid Notice:

DHS/L/WW/19/23

DHS/SUS/WW/12/23

DHS/SUS/WW/13/23

DHS/SUS/WW/134/22

DHS/SUS/WW/135/24