ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Procurement Notices – Ministry of Health Bid No: DHS/P/C/WW/01/24

Procurement Notices – Ministry of Health Bid No: DHS/P/C/WW/01/24

Press Releases Home 5 Category: Procurement & Tender Notice PROCUREMENT NOTICE – GLOBAL STANDING CABINET APPOINTED PROCUREMENT COMMITTEE, MINISTRY OF HEALTH Procurement Notices – Ministry of Health Bid No: DHS/P/C/WW/01/24 Press Releases[lwp_divi_breadcrumbs...
Invitation for Bids – Sri Lankan Catering Ltd Supply Installation and Commissioning of Static Garbage Compactor for Wet Garbage Ref. No: SLC/PRO/CAP/2024/004

Invitation for Bids – Sri Lankan Catering Ltd

Press Releases Home 5 Category: Procurement & Tender Notice Invitation for Bids Invitation for Bids – Sri Lankan Catering Ltd Press Releases[lwp_divi_breadcrumbs font_icon="5||divi||400" use_before_icon="off" link_color="#2e2e2e" current_text_color="#2e2e2e"...