ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Travel Document (Passport)

To be eligible to apply for a travel document, the applicant must be a Sri Lankan citizen by descent or by registration.

For more information please visit – https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=7

ALTERATIONS TO THE PASSPORT

A Sri Lankan passport holder may apply for amendments of the data included in his/her passport and if the request is accepted by the Department, all such amendments will be included in the observation and alterations page.

Documents Required:

  • Duly completed application form (Form ‘O’). Fill the application using English Block Letters – (Download Application Here).
  • Original Sri Lankan Passport
  • Documentary evidence to prove the accuracy of the alteration or amendment
  • Valid visa of the current country of residence

Fee:  330 THB

IMPORTANT:

All payments should be made through the Consular Counter only by cash (currency: THB) The Embassy does not accept payments made by cheques/credit/debit cards.
If you need to make a bank transfer in case of difficulty in paying through the counter, please contact the Embassy for instructions. Bank charges may apply.
Please note that according to the financial regulations of Sri Lanka, the fee paid will NOT be refunded.