ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

TICA – Thailand International Cooperation Agency

Assistance granted to Sri Lanka by Thailand International Cooperation Agency (TICA)

 

  1. Number of Foreign Training Opportunities received from Thailand from 2015 – 2019

 

Donor

2015 2016 2017 2018 2019
Short Term Long Term Short Term Long Term Short Term Long Term Short Term Long Term Short Term Long Term
Government of Thailand 19 2 16 7 25 2 21    0        17 2

 

*There were no short term selected applicants in 2020, 2021 & 2022. There were no applicants selected for long-term trainings in 2020 & 2021 and 8 were selected in 2022.

2.   Number of Foreign Training Opportunities received from Thailand in 2023

 

Donor No. of Programme Received Application No. of Selections
Government of Thailand Short Term Long Term Short Term Long Term Short Term Long Term
11 19 24 0 24 0

Distribution of TICA Trainings short term trainings up to 2023

TICA training

For the Government of Sri Lanka, Thailand International Cooperation Agency (TICA) offers scholarships for year 2023 under themes of Sufficiency Economy Philosophy, Public Health, Agriculture and Food Security, Climate Change and Environmental Issues, Bio Circular Green (BCG) Economy Model and other Sustainable Development Goals (SDGs) related topics.

For more information, please visit TICA

Please visit TICA Scholarships – 2024 – Click here