ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
unescap

Sri Lanka became a member of the United Nation’s Economic and Social Commission for Asia and the Pacific on 10 December 1954. Since its founding in 1947, the membership of the Economic and Social Commission has grown to 53 members and 9 associate members as of date. The Sri Lanka Embassy in Bangkok represents the country as the Permanent Mission of Sri Lanka to the UNESCAP, and the Permanent Representative is a member of the Advisory Committee of Permanent Representatives (ACPR).

Newly appointed Permanent Representative of Sri Lanka
Newly appointed Permanent Representative of Sri Lanka

The newly appointed Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Ambassador of Sri Lanka to Thailand, C. A. Chaminda I. Colonne had her first courtesy meeting with the Executive Secretary Armida Salsiah Alisjahbana of the UNESCAP virtually on 20 April 2021.

While conveying the warm best wishes of H. E. the President, Hon. Prime Minister and Hon. Foreign Minister of Sri Lanka to the Executive Secretary Alisjahbana, Ambassador and Permanent Representative Chaminda Colonne assured her fullest cooperation and support for future endeavors of the UNESCAP and activities for betterment of motherland, in consultation with line Ministries and agencies in Sri Lanka. Read More