ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Details of Sri Lankans in Cambodia who have given consent to publish their names on the Mission’s website

There are more than 30 Sri Lankans currently registred at the Database of the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok. Among them following have given their consent to publish their name/s (with/without the photograph) in the Embassy website.

A

Mr. Chaminda  Jayalal  Abeysinghe
Mr. Ananda Alokabandara

B

Mr. Baraniyege Don Kumar Ravindra Silva

C

D

E

F

G

Mr. Hasitha Gunatilake

H

Mr. Hettiarachchige Suranga Priyadharshana Tissera
Mr. Hewa Ambepitiyage Chanaka Romesh Perera
Mr. Suranga Tissera Cambodia

Mr. Hettiarachchige Suranga Priyadharshana Tissera

Mr. Romesh Perera Cambodia

Mr. Hewa Ambepitiyage Chanaka Romesh Perera

I

J

K

Mr. Kosgaha Hewage Chandana Prabath Hewage
Mr. Kottage Manoj Priyananda

L

M

Mr. Madduma Patabendige Migara Priyantha

N

O

P

Mr. Palanaratnage Senaka Dilhan Fernando

Mr. Palanaratnage Senaka Dilhan Fernando

Mr. Senaka Fernando Cambodia
Mr. Senaka Fernando Cambodia

Mr. Palanaratnage Senaka Dilhan Fernando

Q

R

S

T

Mr. Tikkillage Shashika Sadun Kumara

S

U

W

Mr. Samitha Gayan Waduge
Mr. Widanalage Buddhika Imantha Ranatunga
Mr. Wijesinghe Arachchige Kasun Dinusha

Y

Mr. Yapa Pathirannehele Amali Yapa

Z