ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Overseas Sri Lankans

Dear All Sri Lankans,

Embassy of Sri Lanka in Thailand, which is concurrently accredited to Cambodia and Laos, wishes to update its contact database of the Sri Lankans living in Thailand, Cambodia, and Laos.

Therefore, it would be appreciated if you could kindly update the following. Please also indicate that you agree/disagree to include your name with or without your photograph (without contact details) to the list of Sri Lankans to be published in the Mission’s website.

    Appreciate sharing this request with any Sri Lankan that you associate with in your area.

    C.A. Chaminda I Colonne

    Ambassador & Permanent Representative