ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Declaration of Death

Declaration of Death has to be made by a family member, close relative, friend or any other person who was with the deceased at the time of death.

Who eligible to apply for registration of a death:

  • The nearest relative of the deceased who was present at the time of the death or the person in attendance to the last illness of the deceased.
  • A relative of the deceased who resides in the country where the death occurred.
  • If there is no such relative or any other person who was present at the death, the main occupant of the house where the death occurred.
  • The officer in charge of the hospital or public institution where the death occurred.
  • If there are no such persons, the person who takes action to dispose the body of the deceased by burial, cremation or any other means.