ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

MoUs & Agreements – Cambodia

MoUs and Agreements - Cambodia Dates of Signature
1. MoU on cooperation in the fields of culture, education, sports, economy and trade 25th May 1999
2. MoU between the Ceylon Chamber of Commerce and Cambodia Chamber of Commerce 18th May 2004
3. MoU between the Ministry of Foreign Relations and International Cooperation of Cambodia and Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka on bilateral consultation 8th August 2019
4. Agreement between the Government of Sri Lanka and the Government of Cambodia on the Exemption of Visa Requirements for holders of Diplomatic and Service/Official Passports 10th May 2022 (w.e.f. 24th December 2022)
5. MoU between the Government of Sri Lanka and the Government of Cambodia on Cooperation in the field of Tourism 10th May 2022