ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Thailand Investment in Sri Lanka

  • There is a bilateral investment treaty between the two countries which came into force on 14th May 1996.
  • Sri Lanka signed a double taxation avoidance agreement with Thailand on 14th December 1988 and it was implemented in Sri Lanka from 1990 to 1991.
  • Thailand ranked 20th in terms of FDI origins to Sri Lanka 2019.

Foreign Direct Investment from Thailand

Values in US$ Mn.

Year FDI
2005
2006
2007
2008 12.17 
2009 1.66 
2010
2011 0.21 
2012 0.04 
2013 16.01 
2014 3.34 
2015
2016 9.76 
2017 21.59 
2018 15.58 
2019 2.75 
2020 1.20
2021 4.25
2022 0.74
2005 – 2022 89.24 

Source: Board of Investment