ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Announcement of Scholarship Granded for Sri Lanka – 2024

Please visit below to see the Scholarships.

Current TICA Scholarships – 2024

Current Chulalongkorn University Scholarship – 2024

Current Prince of Songkla University Scholarship – 2024

Current Thammasat University Scholarships – 2024

Current Chulabhorn Royal Academy Scholarships – 2024

Awards – 2024

Please visit below to see the Awards.

Prince Mahidol Award – 2024

Princess Srinagarindra Award – 2024