ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Details of Sri Lankans in Lao PDR who have given consent to publish their names on the Mission’s website

There are more than 30 Sri Lankans currently registred at the Database of the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok. Among them following have given their consent to publish their name/s (with/without the photograph) in the Embassy website.

A

B

C

D

E

F

Ms. S. Prashantha vimukthi Fernando

G

H

Ms. Heeralu Pathirannahalage Sulochana Damith Senanayake

I

J

Mr. Dilip Paul Jesuthasan

K

Mr. Kosgaha Hewage Chandana Prabath Hewage
Mr. Mahinda
Kurukulasuriya

L

M

Mr. Madduma Patabendige Migara Priyantha
Mr. Mirrissage Piyal

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Ms. Amadi Janithya Wijayarathna
Ms. Prasangika Lakmina Ruwan Wijayarathna
Mr. Wijesingha Mudiyanselage Padmapriya Chandrarathna

Y

Z