ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Other Consular Services

Consular services are provided under the terms of the Consular Functions Act No. 4 of 1981 of Sri Lanka

Thai Police Clearance Certificate

A Sri Lankan citizen can obtain Thai Police Clearance certificate for the period of stay in Thailand

Documents Required:

  • Application for Thai Clearance Certificate
  • Finger print report
  • Copy of passport
  • Two photographs

Application for Police Clearance Certificate can be obtained as a PDF Document by clicking on the link and can be submitted to the consulate office along with the following supporting documents

PDF Document

Application Fee: 100 THB (To be forwarded to the Royal Thai Police)

Once your application is accepted:

    1. The application will be forwarded to the Royal Thai Police Quarter in Bangkok. The Police will then process your application. The Embassy cannot mention or assure a specific time period for issuance of a Thai Police Clearance Certificate

    1. Once we receive your Thai Police Clearance Certificate, we will forward it by post to the Foreign Ministry in Colombo

Note: This Mission will not take any responsibility for documents lost in the post.

Submission of forged documents and making false declarations relating to the citizenship status is an offense. Such cases will be reported to relevant authorities and payment will not be refunded.