ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Other Consular Services

Consular services are provided under the terms of the Consular Functions Act No. 4 of 1981 of Sri Lanka

Certify Residence, Renew/obtain Driving License, Opening Bank Account

Application Instructions

An affidavit will be attested by the Embassy for the purpose of Certify Residence, Renew/Obtain Driving License, and Opening Bank Account in Thailand and the applicant should be a Sri Lankan citizen, and should bring all relevant documents to the Embassy in person

Documents Required:

  • Duly completed application form for apply for an affidavit for Certify Residence, Renew/Obtain Driving License, Opening Bank Account (Download)
  • Original existing Sri Lankan Passport with valid visa to stay in the country of Residence
  • Original Sri Lanka National Identity Card (N.I.C) or driving license

Payment Details

  • Each copy of the document will be charged separately.
  • Payment must be made ONLY in cash (Credits/Debit Cards are not acceptable)

Application Fee: 1,650 THB