ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Travel Document (Passport)

To be eligible to apply for a travel document, the applicant must be a Sri Lankan citizen by descent or by registration.

For more information please visit – https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=7

PROCEDURE TO SUBMIT APPLICATION

Applicant should submit the applications and documents in person visiting the Embassy and place signature before the consular officer in the Embassy when applicable.

However, if you are unable to visit Embassy, please contact Embassy officials for advice/instructions on case by case basis for submission of documents through currier/post or by an authorized third party. 

Visiting the Embassy:

You may submit the application to the Consular Division of the Embassy by hand. Consular Division is open from Monday to Friday except holidays

  • Submission of applications/documents from 09.00 hrs – 12.30 hrs
  • Collecting documents from 13.00 hrs – 16.15 hrs

Visiting Address:

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in the Kingdom of Thailand,

13th Floor, 75/6-7 Ocean Tower2 Soi 19, Sukhumvit Rd, Wattana, Bangkok 10110

Contact