ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Cambodia e-Visa

Cambodia e-Visa or Electronic Visa has been introduced by Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation in April 2006 to promote the Cambodia tourism industry. The website www.evisa.gov.kh now serves as a platform for tourists to apply Cambodia tourist Visa online.

Step of how to apply e-Visa application

  • Click on “Application” menu.
  • Security Verify, Enter the correct code which display in the box.
  • Application, Fill in personal info, passport detail and travel detail.
  • Review, Please review all your information before proceed to Payment.
  • Payment, Choose your payment method that you prefer.
  • Complete

Entry requirements and new COVID-19 quarantine requirements for all incoming travelers to Cambodia 

https://www.mfaic.gov.kh/covid-19

For any clarification you may contact the Royal Embassy of Cambodia resident in New Delhi, India with concurrent accredited to Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Iran and Nepal

Royal Embassy of Cambodia

A-1/309, Safdarjung Enclave, New Delhi 110029

Tel : +91 11 41717136 / 11 41717143

Email : camemb.ind@mfaic.gov.kh