ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Memoranda of Understanding (MoUs) and Agreements – Laos

MoUs and Agreements - Laos Dates of Signature
1. MoU between the Government of Sri Lanka and the Government of Lao PDR on cooperation in the field of culture, education, sports, trade and commerce 20th May 1999
2. MoU between the Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka and the Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR on bilaterail political consultations 28th September 2018
3. Asia Pacific Trade Agreement 02nd November 2005