ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Important Notice

The deceased should be a Sri Lankan citizen/dual citizen at the time of death.

Registration of death occurred to Sri Lankan passport holder/ dual citizenship holder in Thailand or Lao PDR can be registered at this Embassy.

The Declaration of Death should be submitted within three (3) months of such death to the Embassy.

If the death is not registered, after three (3) months and within one year, the Diplomatic/Consular officer should record the reason for the delay and affect the registration.

If the registration of death has not been done even after one year, it should get the consent of the Registrar General Department to register the death.