ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Tourism

  • Tourism arrivals to Sri Lanka from Cambodia show a gradual increase during 2014 to 2017. Year 2019 marked the highest no of arrivals over the last 6 years.
  • Cambodia was the 57th source of tourist traffic to Sri Lanka with 2,841 tourist arrivals in 2019.
  • In 2022, tourist arrival from Cambodia has increased by 1021% compared to 2021 as a result of reducing the risk of spreading Covid-19.

Tourist arrivals from Cambodia

Year Tourists Arrivals Change (%)
2014 555
2015 607 9.37
2016 1172 93.08
2017 1311 11.86
2018 771 -41.19
2019 2,841 268.48
2020 372 -86.91
2021 14 -96.24
2022 157 1021