ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 4 Measures to Continue Under the Emergency Decree
4 Measures to Continue Under the Emergency Decree
Embassy Press Releases / Special Notices
4 Measures to Continue Under the Emergency Decree
The Thai Cabinet has approved the Centre for COVID-19 Situation Administration’s (CCSA) proposal to extend the Emergency Decree for one more month, starting from 1 May 2020. There are four measures that will continue to be implemented under the decree in order to effectively prevent and control the spread of the virus. 1. Prohibiting persons from leaving home during the six-hour curfew from 10 p.m. to 4 a.m. and strict travel restrictions. 2. Prohibiting mass gatherings, including a temporary prohibition on conducting mass gathering activities, a temporary prohibition on entering areas or places with a lot of people, and a temporary prohibition on engaging in activities that are at risk of spreading the virus. 3. Maintaining restrictions on inter-provincial travel. People must refrain from or delay traveling across provincial areas if there is no necessity. 4. Maintaining controls on travel into Thailand by land, by sea, and by air, including a ban on all incoming flights until 31 May 2020.