ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 All International Airports in Sri Lanka
All International Airports in Sri Lanka
Embassy Press Releases / Special Notices
All International Airports in Sri Lanka
Director General of Civil Aviation has issued a statement for all airlines as follows, URGENT and IMPORTANT TO ALL AIRLINES Further to Communication 15, all online and offline carriers are informed that according to instructions received from Sri Lanka Health Authorities, all international Airports in Sri Lanka will continue to be closed for the operation of inbound international commercial passenger flights (i.e. arrivals) until 2359hrs on 7 April 2020 (local time in Sri Lanka).This closure will be reviewed by the Sri Lanka Authorities. During the closure period the following will be permitted: 1. Aircraft Departures with passengers originating from Colombo, Stop overs, transit passengers or visiting tourists. 2. Emergency Diversions to BIA 3. Freighter Operations and humanitarian flights to BIA 4. Technical landings at BIA 5. Inbound ferry flights (without passengers) at BIA Airlines are strictly instructed to follow the above instructions and the other instructions sent previously contained in communications 1-15.