ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Available Airports in Thailand
Available Airports in Thailand
Embassy Press Releases / Special Notices
Available Airports in Thailand
Now that the strict measures for preventing the spread of the COVID-19 have been eased, many airports across Thailand have reopened and the airlines have resumed their domestic flights since 1 May 2020. Here is the list of available airports that are open for service. 𝙋𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚 𝙣𝙤𝙩𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙛𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙫𝙖𝙞𝙡𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙛𝙤𝙧: 1. State or military aircraft; 2. Emergency landing; 3. Technical landing with no passengers leaving the aircraft; 4. Humanitarian aid, medical and relief flights; 5. Repatriation; 6. Cargo aircraft. For more information about the regulations on the flights that are allowed, please contact the Civil Aviation Authority of Thailand at +66 2 568 8800. For more details on available flights, please contact the airlines directly.