ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

การท่องเที่ยว (Tourism)

  • ระหว่างปี 2014 – 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวจากกัมพูชามายังศรีลังกาค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ทว่าในปี 2019 เป็นปีที่นักท่องเที่ยวกัมพูชาเดินทางมาศรีลังกามากที่สุดในรอบ 6 ปีหลังสุด
  • กัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 57 ที่มีนักท่องเที่ยวมาศรีลังกามากที่สุด โดยในปี 2019 มีจำนวนถึง 2,841 คน
  • ทั้งนี้ ในปี 2021 จำนวนนักท่องเที่ยวจากกัมพูชากลับมาพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2021 อันเนื่องมาจาก การลดลงของความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19

จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศกัมพูชา

ปี จำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละการเติบโต
2014 555
2015 607 9.37
2016 1172 93.08
2017 1311 11.86
2018 771 -41.19
2019 2,841 268.48
2020 372 -86.91
2021 14 -96.24
2022 157 1021