ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

การบริการกงสุลด้านอื่นๆ

การบริการกงสุลอยู่ภายใต้การดำเนินงาน the Consular Functions การปฏิบัติหมายเลข 4 ปี 1981 ของศรีลังกา

Certify Residence, Renew/obtain Driving License, Opening Bank Account

คำแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น

หนังสือรับรองจะได้รับการรับรองโดยสถานทูตเพื่อจุดประสงค์ การรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย การต่ออายุใบขับขี่ และการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย และผู้สมัครควรเป็นผู้มีสัญชาติศรีลังกา และนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่สถานทูตด้วยตนเอง

เอกสารที่จำเป็น

  • กรอกฟอร์มเพื่อสมัครการรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย การต่ออายุใบขับขี่ และการเปิดบัญชีธนาคาร (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือเดินทางศรีลังกาฉบับจริงที่มีวีซ่าที่ถูกต้องเพื่ออยู่ในประเทศที่พำนัก
  • บัตรประจำตัวประชาชนศรีลังกาตัวจริง (N.I.C) หรือใบขับขี่

รายละเอียดการชำระเงิน

  • สำเนาเอกสารแต่ละฉบับจะถูกเรียกเก็บเงินแยกกัน
  • การชำระเงินรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (ไม่รับการชำระเงินแบบ บัตรเครดิต บัตรเดบิต)

ทำเนียมค่าสมัคร: 1,650 บาท