ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 CS76: Theme Study on Oceans
CS76: Theme Study on Oceans
Sri Lanka participated at the 76th Session of the Commission of the ESCAP CS76 and strongly supports the theme study on Oceans SDGs Leave No One Behind and co-sponsored the resolution on ‘Strengthening cooperation to promote the conservation and sustainable use of the oceans, seas and marine resources for sustainable development in Asia and the Pacific’

🌊 A healthy ocean is a prerequisite to secure the livelihoods of people & ⤴️ SDG progress in Asia Pacific. Delegates are fishing for solutions & opportunities for stronger 🤝at CS76 with a deep dive into sustainable shipping, fishing, efforts to tackle plastic pollution and boost data capacities.

Read the Oceans AP report here: bit.ly/OceansAP