ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

การแจ้งการตาย

หมายเหตุสำคัญ

ผู้เสียชีวิตควรเป็นพลเมืองศรีลังกา/พลเมืองสองสัญชาติในขณะที่เสียชีวิต

การลงทะเบียนการเสียชีวิตเกิดขึ้นกับผู้ถือหนังสือเดินทางศรีลังกา / ผู้ถือสองสัญชาติในประเทศไทยหรือสปป.ลาวสามารถลงทะเบียนได้ที่สถานทูตแห่งนี้

คําประกาศการเสียชีวิตควรส่งภายในสาม (3) เดือนนับจากวันเสียชีวิตดังกล่าวต่อสถานทูต

หากการเสียชีวิตไม่ได้ลงทะเบียนหลังจากสาม (3) เดือนและภายในหนึ่งปีเจ้าหน้าที่การทูต / กงสุลควรบันทึกสาเหตุของความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียน

หากการจดทะเบียนการตายยังไม่เสร็จสิ้นแม้จะผ่านไปหนึ่งปีก็ควรได้รับความยินยอมจากกรมทะเบียนเพื่อลงทะเบียนการเสียชีวิต