ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

การแจ้งตาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ – https://www.rgd.gov.lk/web/index.php/en/services/civil-registration/death-registration.html#registration-of-death-occurred-at-a-foreign-country

คำร้องยื่นขอจดทะเบียนคนตาย

การแจ้งการเสียชีวิตจะต้องกระทำโดยสมาชิกในครอบครัว ญาติสนิท เพื่อน หรือบุคคลอื่นใดก็ตามที่อยู่กับผู้ตายในขณะที่เสียชีวิต

ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนการตาย:

  • ญาติสนิทของผู้ตายซึ่งอยู่ ณ เวลาที่เสียชีวิต หรือบุคคลที่อยู่ในความเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายของผู้ตาย
  • ญาติของผู้ตายซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่เหตุการณ์ตายเกิดขึ้น
  • หากไม่มีญาติดังกล่าวหรือบุคคลอื่นใดซึ่งอยู่ ณ ที่เสียชีวิต ให้ผู้ครอบครองหลักของบ้าน ที่การตายเกิดขึ้น
  • เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณะต่างๆ ที่การตายเกิดขึ้น
  • หากไม่มีบุคคลดังกล่าว ให้ผู้ดำเนินการจัดการศพของผู้ตายโดยการฝัง เผาศพ หรือด้วยวิธีอื่นๆ