ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Emergency Contacts during the COVID 19 Outbreak
Emergency Contacts during the COVID 19 Outbreak
Embassy Press Releases / Special Notices
Emergency Contacts during the COVID 19 Outbreak

Special Notice
Emergency Contacts during the COVID 19 Outbreak

Please note that following the Emergency Decree by the Thai Government as a measure to prevent the spread of COVID 19, in the event if curfew is imposed, the officials of the Embassy will continue to work from home.

During this period, for any urgent matter, the following officials of the Embassy can be contacted via mobile/whatsapp/viber:
• Mr. Ranjan Peiris, Attaché
+66 994300848 (mobile/whats app/viber)
• Mr. Aravinda Perera, Protocol Officer
+66 894585800 (mobile/whats app/viber)
• Ms. Saritha Ranatunga, Second Secretary
+66 834463491(mobile /+94 767566174 whats app/viber)

You can direct your general queries by email to slemb.bangkok@mfa.gov.lk

Embassy of Sri Lanka in Bangkok,Thailand
www.slembbkk.com