ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Impact of COVID-19 on Sri Lanka Tourism
Impact of COVID-19 on Sri Lanka Tourism
Embassy Press Releases / Special Notices
Impact of COVID-19 on Sri Lanka Tourism

Tune in tomorrow at 10.30 am to our FB page for a live discussion on the impact of COVID-19 on Sri Lanka Tourism conducted by Advocata Institute with,

– Kimarli Fernando, Chairperson, Sri Lanka Tourism

– Vipula Gunatilleka, CEO, Srilankan Airlines

– Sanath Ukwatte, President, The Hotel Association of Sri Lanka (THASL)

– Mahen Kariyawasam, President, Sri Lanka Association of Inbound Tour Operators (SLAITO)