ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 INVITATION FOR BIDS (IFB) CEYLON PETROLEUM STORAGE TERMINALS LIMITED SUPPLY OF 05 NOS. STUDDED CAM LOCKING FOR 6” DIA. OIL LOADING ARMS TENDER REF NO: KPR/08/2024

INVITATION FOR BIDS (IFB)
CEYLON PETROLEUM STORAGE TERMINALS LIMITED
SUPPLY OF 05 NOS. STUDDED CAM LOCKING FOR 6” DIA. OIL LOADING ARMS
TENDER REF NO: KPR/08/2024

71st Birthday Anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Rama X of the Kingdom of Thailand.

REFERENCE NO : KPR/08/2024

CLOSING DATE : 26 March 2024

Bid Notice