ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 INVITATION FOR BIDS (IFB) CEYLON PETROLEUM STORAGE TERMINALS LIMITED SUPPLY OF ACCESSORIES FOR BUOY ANCHORING SYSTEM OF SPM MUTHURAJAWELA, SRI LANKA TENDER REF NO: KPR/02/2024

INVITATION FOR BIDS (IFB)
CEYLON PETROLEUM STORAGE TERMINALS LIMITED
SUPPLY OF ACCESSORIES FOR BUOY ANCHORING SYSTEM
OF SPM MUTHURAJAWELA, SRI LANKA
TENDER REF NO: KPR/02/2024

Tender Notice – Department of Fisheries and Aquatic Resources Request for Supply, Delivery, Installation, Testing & Commissioning of Radio Communication Equipment Contract no: DFAR-DPC-2O24-O2-O1

Tender Notice – Department of Fisheries and Aquatic Resources Request for Supply, Delivery, Installation, Testing & Commissioning of Radio Communication Equipment Contract no: DFAR-DPC-2O24-O2-O1

The Chairman, of the Department Procurement Committee on behalf of the Department of Fisheries and Aquatic Resources (DFAR) invites sealed bids from Principal/ Manufacturer and accredited Agents who have valid vender License issued by the Telecommunication Regulatory Commission of Sri Lanka to Supply, Delivery, Installation, Testing & Commissioning of Radio Communication Equipment.

71st Birthday Anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Rama X of the Kingdom of Thailand.

REFERENCE NO : KPR/02/2024

CLOSING DATE : 29 February 2024

Bid Notice