ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 Invitation for Bids – Purchase of Quantity two (02) Overhauled Condition (OHC) Engines for AN-32B Aircraft Fleet at Sri Lanka Air Force – No: AHQ/21/FS/ANT/1012

Ministry of Defence

Invitation for Bids

Purchase of Quantity two (02) Overhauled Condition (OHC) Engines for AN-32B Aircraft Fleet at Sri Lanka Air Force

Sri Lanka Air Force logo

Sri Lanka Air Force

BID NO: AHQ/21/FS/ANT/1012

CLOSING DATE: 01st August 2024

Procurement Notice