ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS FOR SUPPLY & DELIVERY OF 08 GROUND POWER UNIT (180KVA-2X90 KVA & 28V) – TOWING TYPE FOR USE WITHIN BANDARANAIKE INTERNATIONAL AIRPORT – REFERENCE NO: GSE/ICB 08/2023

PROCUREMENT NOTICE
SRILANKAN AIRLINES LTD

INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS FOR SUPPLY & DELIVERY OF 08 GROUND POWER UNIT (180KVA-2X90 KVA & 28V) – TOWING TYPE FOR USE WITHIN BANDARANAIKE INTERNATIONAL AIRPORT

SriLankan Airlines Logo

REFERENCE NO: GSE/ICB 08/2023

DEADLINE BIDS: 25th April 2024

Bid Notice