ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างประเทศศรีลังกา และประเทศกัมพูชา

บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงกับประเทศกัมพูชา วันลงนามสัญญา
1. บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษา กีฬา เศรษฐกิจ และการค้า 25 พฤษภาคม 2542
2. บันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าซีลอน ศรีลังกา และหอการค้ากัมพูชา 18 พฤษภาคม 2547
3. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาและกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาเกี่ยวกับการปรึกษาหารือทวิภาคี 8 สิงหาคม 2562
4. ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับการยกเว้นข้อกำหนดวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 10 พฤษภาคม 2565 (มีผลบังคับใช้ 24 ธันวาคม 2565)
5. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลศรีลังกา และรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 10 พฤษภาคม 2565