ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างประเทศศรีลังกา และประเทศลาว

บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงกับประเทศลาว วันลงนามสัญญา
1. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลศรีลังกา และ สปป. ลาว ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษา กีฬา การค้า และการพาณิชย์ 20 พฤษภาคม 2542
2. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา และกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เรื่องการปรึกษาหารือทางการเมืองทวิภาคี 28 กันยายน 2561
3. ความตกลงการค้าเอเชียแปซิฟิก 2 พฤศจิกายน 2548