ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 NATIONAL INSURANCE TRUST FUND INVITATION FOR INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING PROCUREMENT OF THE RETROCESSION PROGRAMME TO COVER 30% COMPULSORY REINSURANCE CESSION FOR THE PERIOD FROM 01/05/2023 TO 30/04/2024

NATIONAL INSURANCE TRUST FUND INVITATION FOR INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING PROCUREMENT OF THE RETROCESSION PROGRAMME TO COVER 30% COMPULSORY REINSURANCE CESSION FOR THE PERIOD FROM 01/05/2023 TO 30/04/2024

71st Birthday Anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Rama X of the Kingdom of Thailand.

REFERENCE NO : NITF/PRO/SCAPC/2023/01

CLOSING DATE : 16 March 2023

Addendum

Bid Notice