ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

รายชื่อชาวศรีลังกาในประเทศลาวผู้ซึ่งอนุญาตให้ทำการเผยแพร่ราชชื่อบนเว็บไซต์สถานทูต

A

B

C

D

E

F

นางสาว ส. ประชันธา วิมุคธิ เฟอร์นันโด

G

H

นางสาว ฮีราลู พะธิระนาฮาลาเก สุโลชะนา ดามิธ เสนานายัคเค

I

J

นายดิลิป พอล เจสุธะสัน

K

นายคอสกาหะ เฮวาเก จันดานา ประบัธ เฮวาเก
นายมหินดา
คุรุคุลาสุริยา

L

M

นาย มัดดุมาพะทะเบนดิเก มิการา พริยันธา
นายเมอริสสะเก พิยัล

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

นางสาวอมาดี จานิธยา วิจายารัธนา
นางสาวประสันกิคา ลัคมินา รูวัน วิจายารัธนา
นายวิเจสิงหะ มูดิยันเสลาเก พัดมาพริยา จันดารัธนา

Y

Z