ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

ชาวศรีลังกาในต่างประเทศ

เรียน ชาวศรีลังกาทุกท่าน

สถานทูตศรีลังกาในประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากกัมพูชาและลาวไปพร้อมๆ กัน มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงฐานข้อมูลการติดต่อของชาวศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กัมพูชา และลาว

ดังนั้นจึงเป็นการดีหากคุณกรุณาอัปเดตข้อมูลต่อไปนี้ โปรดระบุด้วยว่าคุณตกลง/ไม่ตกลงที่จะรวมชื่อของคุณโดยมีหรือไม่มีรูปถ่ายของคุณ (ไม่มีรายละเอียดการติดต่อ) ลงในรายชื่อชาวศรีลังกาที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะผู้แทน

    Appreciate sharing this request with any Sri Lankan that you associate with in your area.

    C.A. Chaminda I Colonne

    Ambassador & Permanent Representative