ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

บุคคลที่จะมีคุณสมบัติในการสมัครหนังสือเดินทางศรีลังกา จำต้องเป็นพลเมืองศรีลังกาโดยครอบครัว หรือการลงทะเบียนเป็นพลเมืองเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=7

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

ผู้สมัครควรจะยื่นเอกสารในการทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานทูต พร้อมทั้งลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล

ทั้งนี้หากไม่สามารถมายื่นเอกสารที่สถานทูตได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตเพื่อแนะนำวิธีการในแต่ละกรณี

การยื่นเอกสารที่สถานทูต:

ในกรณีของการทำหนังสือเดินทาง สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง โดยฝ่ายงานกงสุลเปิดตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

  • ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.30 น.
  • รับเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.15 น.

ที่ตั้งของสถานทูต:

สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย

ชั้น 13 เลขที่ 75/6-7 อาคารโอเชียนทาวน์เวอร์ 2 ซอย 19 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ 10110

ติดต่อ