ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Current Chulalongkorn University Scholarship details.

Please see below for details on the scholarships.

Announcement Regarding Applications for Students in the Bachelor of Engineering, Faculty of Engineering for Academic Year 2024
International Admission

Click here

Announcement ISE Scholarship for Foreign Students of International Admission AY 2024

Click here

Chula Engineering International Admission 2024 Non Thai

Ref. No. 64.17.3625 Memo Publicity of Chulalongkorn International School of Engineering International Admission 2024 and Scholarship Opportunities for Foreign Students.

Click here