ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 Supply of 12,000+/-5%Mt. of Urea (Granular) Fertilizer & 8,000+/-5%Mt. of Urea (Prilled) Fertilizer to the Ceylon Fertilizer Company Ltd., and the Colombo Commercial Fertilizers Ltd., Sri Lanka – EOI Nos: 2024/MOA/FER/EOI/URG/01 & 2024/MOA/FER/EOI/URP/01.

Ministry of Agriculture and Plantation Industries Ceylon Fertilizer Co.Ltd & Colombo Commercial Fertilizers Ltd.

Expression of Interest (EOI) to procure Urea fertilizer

Supply of 12,000+/-5%Mt. of Urea (Granular) Fertilizer & 8,000+/-5%Mt. of Urea (Prilled) Fertilizer to the Ceylon Fertilizer Company Ltd., and the Colombo Commercial Fertilizers Ltd., Sri Lanka

CEYLON PETROLEUM STORAGE TERMINALS LIMITED

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

EOI Nos: 2024/MOA/FER/EOI/URG/01 & 2024/MOA/FER/EOI/URP/01

CLOSED DATE: 08th April 2024

Bid Notice