ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การบริการกงสุลด้านอื่นๆ

การบริการกงสุลอยู่ภายใต้การดำเนินงาน the Consular Functions การปฏิบัติหมายเลข 4 ปี 1981 ของศรีลังกา

ใบรับรองอาชญากรรมไทย

ผู้ถือสัญชาติศรีลังกาสามารถรับใบตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารที่จำเป็น

  • การขอใบตรวจประวัติอาชญากรรมไทย
  • รายงานลายนิ้มมือ
  • (สำเนาหนังสือเดินทาง)
  • รูปถ่ายสองรูป

การสมัครขอรับใบตรวจประวัติอาชญากรรมสามารถขอรับแบบเอกสารไฟล์ PDF โดยการกดที่ลิงค์และส่งให้แก่สำนักงานกงสุลพร้อมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

เอกสาร PDF

ค่าทำเนียมการสมัคร: 100 บาท (เพื่อส่งต่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการตอบรับแล้ว:

    1. การสมัครจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพฯ ตำรวจจะประมวลผลใบสมัครของคุณ สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถระบุหรือรับรองระยะเวลาในการออกใบรับรองความประพฤติจากตำรวจไทยได้

    1. เมื่อเราได้รับใบตรวจประวัติอาชญากรรมของคุณ เราจะส่งให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงโคลัมโบทางไปรษณีย์

หมายเหตุ: ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เอกสารเกิดการสูญหายระหว่างการขนส่ง

การส่งเอกสารปลอมและแจ้งสถานะความเป็นพลเมืองอันเป็นเท็จถือเป็นความผิด กรณีดังกล่าวจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการชำระเงินจะไม่ได้รับคืน